Algemene voorwaarden, privacy statement en cookies


Algemene Voorwaarden

1.       Jouw acceptatie

Door deze website te gebruiken en/of te bezoeken (gezamenlijk, inclusief alle inhoud en functionaliteit die beschikbaar zijn via de domeinnamen haircare.nl en juuce.nl). Je gaat akkoord met (1) deze algemene voorwaarden en de (2) de privacyverklaring. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden of de privacyverklaring, is het aan te raden om de Dutch Haircare website niet te gebruiken.

Dutch Haircare kan, naar eigen goeddunken, deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of herzien, en je stemt ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen of herzieningen. Niets in deze Overeenkomst wordt geacht rechten of voordelen aan derden te verlenen.

2.       Dutch Haircare -website

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Dutch Haircare website, inclusief gebruikers die ook bijdragen aan inhoud, informatie en ander materiaal of diensten op de website. De Dutch Haircare website omvat alle aspecten van Dutch Haircare, inclusief, maar niet beperkt tot alle producten, software en diensten die via de website worden aangeboden.

De Dutch Haircare -website bevat links naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Dutch Haircare. Wij hebben geen controle over de inhoud, het privacy beleid en/of de praktijken van websites van derden. Door de website te gebruiken, onthef je Dutch Haircare uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit jouw gebruik van een website van derden. Dienovereenkomstig raden we je aan om op de hoogte te zijn wanneer je de Dutch Haircare website verlaat en de algemene voorwaarden en het privacy beleid van elke andere website die je bezoekt te lezen.

3.       Algemeen gebruik van de website — Toestemmingen en beperkingen

Dutch Haircare verleent je hierbij toestemming voor toegang tot en gebruik van de website zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, op voorwaarde dat:

Je stemt ermee in om geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te starten, inclusief maar niet beperkt tot “robots”, “spiders” of “offline lezers”.

Bij het gebruik van de website zul je je verder houden aan de voorwaarden en bepalingen van deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. Dutch Haircare behoudt zich het recht voor om elk aspect van de Dutch Haircare website op elk moment stop te zetten.

4.       Je gebruik van inhoud op de site naast de algemene beperkingen hierboven, zijn de volgende beperkingen en voorwaarden specifiek van toepassing op je gebruik van inhoud op de Dutch Haircare website.

De inhoud op de Dutch Haircare website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Dutch Haircare, onderhevig aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten volgens de wet. Dutch Haircare behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en aan de website en de inhoud. 

5.       Mogelijkheid om de algemene voorwaarden te accepteren

Je bevestigt dat je ouder bent dan 18 jaar, of een geëmancipeerde minderjarige, of wettelijke toestemming van een ouder of voogd bezit, en dat je volledig in staat en bevoegd bent om de vermelde voorwaarden en verplichtingen na te leven.  

6.       Rechten en licenties

Deze algemene voorwaarden en alle rechten en licenties die hier worden verleend, mogen niet door jou worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking worden toegewezen door Dutch Haircare. 

7.       Algemeen

Je stemt ermee in dat: (a) de Dutch Haircare -website wordt beschouwd als gevestigd in Geldermalsen, Nederland; en (b) de website wordt beschouwd als een passieve website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over Dutch Haircare, specifiek of algemeen, in andere jurisdicties dan Geldermalsen. Elke claim of geschil tussen jou en Dutch Haircare, dat geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de Dutch Haircare -website zal uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Nederland. Deze algemene voorwaarden, samen met de Privacyverklaring en andere juridische kennisgevingen die door Dutch Haircare op de website zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Dutch Haircare met betrekking tot de Dutch Haircare website. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze algemene voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het nalaten van Dutch Haircare om enig recht of bepaling onder deze algemene voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of voorziening. Dutch Haircare behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en het is jouw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Jouw gebruik van de Dutch Haircare website na een wijziging van deze algemene voorwaarden betekent dat je instemt met en akkoord gaat met de herziene voorwaarden. 

8.       Copyright Dutch Haircare

Auteursrecht is een vorm van wettelijke bescherming, die mensen die inhoud maken en produceren, de exclusieve rechten verleent om bepaald gebruik van die inhoud te controleren. Voorbeelden van de soorten inhoud die auteursrechtelijk worden beschermd, zijn muziek, artistieke werken, video’s, videogames, boeken en films. Auteursrechtbescherming betekent dat een auteur bepaalde vormen van gebruik van zijn werk kan controleren. Het belangrijkste is dat deze bescherming de eigenaar van het auteursrecht het recht geeft om het kopiëren van hun inhoud te controleren, aan te passen en door te geven. De precieze aard van de uitzonderingen op de auteursrechtelijke bescherming hangt af van de nationale auteursrechtwetgeving die van toepassing is. WIPO heeft internationaal een lijst van bureaus voor intellectueel eigendom en auteursrecht. Je kunt de lijst met voorwaarden per land hier vinden: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp Dutch Haircare respecteert de rechten van alle makers en we hopen dat je met ons zult samenwerken om onze community een creatieve, legale en positieve ervaring te houden voor iedereen, inclusief alle makers. Intellectuele eigendom betekent alle intellectuele of industriële eigendom die eigendom is van, in licentie wordt gegeven aan of wordt gebruikt door Dutch Haircare (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of waaraan van tijd tot tijd rechten zijn verleend, waaronder: een octrooi, handelsmerk of dienstmerk, auteursrecht, geregistreerd ontwerp, handelsgeheim, morele rechten of vertrouwelijke informatie; een licentie of ander recht om het voorgaande te gebruiken of te verlenen of om de geregistreerde eigenaar of gebruiker van een van het voorgaande te zijn; de Handelsmerken; Persoonlijke informatie; de naam ‘Dutch Haircare’(en alle andere namen die in wezen gelijkaardig zijn); het intellectuele eigendom van de Website en het Werkproduct; de Inhoud en/of Materiaal (inclusief gerelateerd Werkproduct) geüpload naar de Website; en eventuele handleidingen of andere documenten die door of namens het Bedrijf zijn verstrekt. Identificerende merken betekent alle tekens, logo’s en slogans die verband houden met het bedrijf. Informatie betekent persoonlijke informatie en andere informatie. IT-systemen omvatten domeinen, websites, computerprogramma’s, programmalijsten en programmeertools en alle wijzigingen, aanpassingen, nieuwe releases of updates daarvan. Persoonlijke informatie betekent individuele stukjes informatie die, wanneer gezamenlijk gebruikt, je kunnen identificeren. Toegestaan ​​doel betekent het gebruik van de Informatie in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Privacyverklaring of privacy beleid betekent de verklaring en richtlijnen van Dutch Haircare. Onze informatie betekent informatie die beschikbaar is op de website, onze IT-systemen en informatie die door het bedrijf in het algemeen wordt gegenereerd bij de levering en levering van diensten. Saloneigenaar betekent een onafhankelijke derde partij professioneel haar eigenaar van een kapsalon (inclusief geautoriseerd personeel van de saloneigenaar) en/of klant van de distributeur, en die een geregistreerd gebruiker is van Dutch Haircare en/of verwerft en/of abonneert zich direct of indirect om goedgekeurde services te ontvangen. Stylist betekent een onafhankelijke derde partij die een Geregistreerde Gebruiker is van Dutch Haircare. Website omvat de interface, functionaliteit, inhoud en werkproduct die beschikbaar zijn gesteld op pagina’s onder de domeinnaam haircare.nl en gerelateerde domeinen en subdomeinen; Bezoeker betekent een individuele persoon die is geassocieerd met een Consument, Distributeur, Saloneigenaar en Stylisten die de website bezoeken en doorbladeren, maar al dan niet een geregistreerde gebruiker zijn.


Privacy Statement & Cookies

Voor Dutch Haircare is de bescherming van klantgegevens enorm belangrijk. Als onze klant zal je verschillende opties hebben om jouw persoonlijke gegevens te beheren en te controleren. Neem de tijd om onze privacy policy door te nemen, net zoals de algemene voorwaarden.

1.       Algemeen

Dutch Haircare is gevestigd op De Aaldor 8A te Geldermalsen en ingeschreven onder het KvK-nummer 91315344. Dutch Haircare vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Dutch Haircare wil de klantgegevens veilig, respectvol en goed beheren om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Hieronder vind je informatie over welke gegevens Dutch Haircare verzamelt, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.

2.       Toepassing

Deze Privacy Policy & cookies zijn toepassing op al onze klanten en op alle bezoekers van www.haircare.nlDe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), (“Privacywet”) en de (“Wet Elektronische Communicatie”) regelen de bescherming van je persoonsgegevens. Dutch Haircare streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Dutch Haircare persoonsgegevens verwerkt.  

3.       Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een ID bewijs, zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn van een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die Dutch Haircare verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Dutch Haircare verkrijgt door het gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. Dutch Haircare treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Cookie & Privacy Policy.Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Dutch Haircare producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van de persoonsgegevens door Dutch Haircare voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Dutch Haircare.

De gegevens die verzameld worden:

1.       Naam

2.       Naam bedrijf

3.       Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer

4.       Demografische informatie: adres, postcode

5.       Financiële informatie zoals credit/debit kaart nummer, bankrekening

6.       IP-adres (automatically collected)

7.       Web browser type en versie (automatically collected)

8.       Operating System (automatically collected)

9.       Een lijst van url’s van je activiteit op onze websites 

4.       Doeleinden

Dutch Haircare verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

1). Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

2) In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract of project;

3) Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;

4) Wanneer Dutch Haircare daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene. Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Dutch Haircare persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

1) Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen. Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je zich bijvoorbeeld aanmeldt voor Dutch Haircare nieuwsbrief, dan heeft Dutch Haircare je adresgegevens nodig. Alle informatie die Dutch Haircare in deze precontractuele fase over je ontvangt, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals je dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij Dutch Haircare zal Dutch Haircare je om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (klantnummer). Dutch Haircare gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

1) Om nieuwsbrieven te versturen

Wij verzamelen je persoonsgegevens om een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Als je jezelf op onze nieuwsbrief abonneert, zullen we meer persoonsgegevens verzamelen en je persoonlijke gegevens worden gebruikt om marketingcommunicatie, die wij zien als relevant of interessant voor jou, via e-mail verzenden. Wanneer je deze berichten niet langer wenst te ontvangen, kun je je uitschrijven en zul je vanaf dat moment niet meer gecontacteerd worden omtrent de nieuwsbrief.

2) Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Dutch Haircare. Dutch Haircare kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Dutch Haircare meent dat die interessant kunnen zijn voor jou of jouw bedrijf.

3) Om prestaties op te volgen Dutch Haircare kan persoonsgegevens gebruiken om de producten en diensten te evalueren. Bijvoorbeeld: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek) en verzoek om reviews.

4) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in heel wat gevallen is Dutch Haircare wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

5) Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse Dutch Haircare kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Dutch Haircare uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

5.       Beveiliging

Dutch Haircare streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysieke kantoor als op het netwerk van Dutch Haircare. Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. De medewerkers van Dutch Haircare worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Dutch Haircare gebruikt allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Het aantal medewerkers van Dutch Haircare dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van Dutch Haircare verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Dutch Haircare en de medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.De websites van de merken waarvoor Dutch Haircare distributeur is vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren door Dutch Haircare gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Cookie & Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6.       Verstrekken van gegevens aan derden

Dutch Haircare verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij: Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd. Zo maakt Dutch Haircare onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten en aanbieders van online desktop diensten. Indien Dutch Haircare op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Dutch Haircare alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving. In sommige gevallen gebruikt Dutch Haircare anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7.       Rechten van de betrokkene

Je kan een aantal rechten betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Dutch Haircare voor zover je over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.Om jouw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van jouw persoonsgegevens te voorkomen, dien je bij ons een bewijs van jouw identiteit te verschaffen. Wanneer je dit nodig acht, kan je eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1) Recht op bezwaar. Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die. Indien door jou bezwaar gemaakt wordt, staakt Dutch Haircare de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Dutch Haircare dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2) Recht op rectificatie en gegevensverwijdering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan je ons contacteren vanaf een geregistreerd e-mailadres of kunnen jouw gegevens aangepast worden via info@haircare.nl. Om jouw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden.

3) Bewaartermijnen

Dutch Haircare bewaart en verwerkt je persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden te realiseren. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Dutch Haircare bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van jouw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

8.       Cookies & de website(s)

Ons cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, hoe derde partijen waarmee we samenwerken cookies kunnen gebruiken, uw keuzes met betrekking tot cookies en meer informatie over cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine ‘chips’ van tekstjes die door jouw browser worden verzonden door een website die je bezoekt. Een cookie bestand wordt opgeslagen in jouw webbrowser en stelt ons of een derde partij in staat je te herkennen en jouw volgende bezoek gemakkelijker en nuttiger te maken.

Hoe we cookies gebruiken?

Wanneer je gebruik maakt van deze site kunnen we een aantal cookies in jouw webbrowser plaatsen. We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: om bepaalde functies mogelijk te maken, om analyses te maken, om je voorkeuren op te slaan.

Wat zijn jouw keuzes met betrekking tot cookies?

Als je cookies wil verwijderen of uw webbrowser wilt meegeven om cookies te verwijderen of te weigeren, bezoek dan de hulppagina’s van jouw webbrowser. Houd er echter rekening mee dat als je cookies verwijdert of weigert te accepteren, je mogelijk niet alle functies die wij aanbieden kunt gebruiken en dat je jouw voorkeuren mogelijk niet kunt opslaan. Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: haircare.nl, brazilianbondbuilder.nl en juuce.nl

9.       Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Cookie & Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan: Dutch Haircare B.V. De Aaldor 8a, 4191PC Geldermalsen info@haircare.nl 


10.     Wijzigingen

Dutch Haircare behoudt zich het recht voor deze Cookie & Privacy Policy aan te passen. Raadpleeg deze policy goed, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. 

© 2024, Dutch Haircare. All Rights Reserved